ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Beata Drzymała - Prezes Stowarzyszenia
Piotr Trojanowski - Wiceprezes Stowarzyszenia
Edyta Gołębiowska - Sekretarz Stowarzyszenia

Marta Mierzwa  - Skarbnik Stowarzyszenia
Paweł Lewko - Członek Zarządu

Członkowie honorowi

Godność Honorowego Członka Stowarzyszenia może być nadana osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia a także innym osobom jako najwyższa forma uznania za ich szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, albo za inne szczególne zasługi na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Godność członka honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymali:

 1. Gabriel Waliłko
 2. Janusz Nawrocki
 3. Henryk Bździuch
 4. Czesława i Stanisław Górscy
 5. Renata i Paweł Skiba
 6. Celina i Piotr Olko
 7. Mirosław Olko
 8. Władysław Pyszowski
 9. Danuta Kacprzyk
 10. Jan Saidler
 11. Ewa i Jerzy Bigos


CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie są osoby fizyczne oraz osoby prawne (instytucje, zakłady pracy i inne), które deklarują wspomaganie działalności Stowarzyszenia finansowo lub w inny sposób.


NASZE CELE

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w wypełnianiu i realizacji zadań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Cel ten osiągnięty będzie przez:

 1. Propagowanie wśród społeczeństwa odpowiedniego stosunku do spraw osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 2. Zapewnienie dopływu informacji do rodziców w sprawie zalecanych form opieki, usprawniania i nauczania dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnych a także o nowych przepisach prawnych ich dotyczących.
 3. Propagowanie i wdrażanie nowych metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 4. Organizowanie i prowadzenie placówek rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dążenie do powstania na swoim terenie nowych form przygotowania zawodowego i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 5. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, europejskiej, organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, międzynarodowymi, fundacjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 6. Współorganizowanie i organizowanie różnych form wypoczynku: kolonie, obozy, wczasy lecznicze, turnusy rehabilitacyjne, imprezy okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, wystawy i inne.
 7. Organizowanie i prowadzenie wszelkiej innej działalności o charakterze opiekuńczo –wychowawczym.
 8. Integrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
 9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, pozwalające zdobyć nowe umiejętności dla opiekunów, instruktorów, nauczycieli i rodziców osób niepełnosprawnych.
 10. Rozwijanie kultury fizycznej osób niepełnoprawnych w tym
  1. organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla osób niepełnosprawnych,
  2. prowadzenie zajęć sportowych,
  3. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych dla trenów, instruktorów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, wolontariuszy, sportu osób niepełnosprawnych,
  4. promocję sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 11. Wydawanie i propagowanie materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, informacyjnych.
 12. Realizację programów pomocy dla osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, pozarządowymi, z krajami Unii Europejskiej oraz innymi krajami.
 13. Udzielanie pomocy i otaczanie opieką osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
 14. Organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
 15. Organizowanie i prowadzenie poradni lub punktów konsultacyjnych dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
 16. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego.
 17. Wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w realizacji jego statutowych zadań.
 18. Gromadzenie środków na realizację zadań statutowych.