PROJEKTY 2018/2019

                                  

„Twórcza edukacja jako proces wspomagania rozwoju dziecka”

 

W dniu 09 kwietnia 2018 roku rozpoczęły się działania w ramach projektu pn. „Twórcza Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem. Celem projektu jest rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem wśród 14 przedszkolaków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, w wieku od 4 do 8 lat oraz zamiłowania do sztuki, poprzez dostosowanie zajęć edukacyjnych, spotkań na płaszczyźnie wielopokoleniowej, jak również warsztatów dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych.

Zajęcia edukacyjne zostaną dostosowane do możliwości dzieci, a ich realizacja nastąpi poprzez organizację wyjazdów do teatru Maska w Rzeszowie, spotkań czytelniczych inspirowanych bajką z Klubem Seniora z Rudnika nad Sanem, spotkania z grupą Teatru Lalkowego „Przytulanka” ze Stalowej Woli oraz cyklicznych warsztatów teatralnych dla dzieci organizowanych na terenie Ośrodka. Punktem kulminacyjnym projektu będzie zaprezentowanie się przedszkolaków środowisku lokalnemu w występie artystycznym pt. „Brzydkie kaczątko” na deskach sceny plenerowej w SOSW w Rudniku nad Sanem podczas Dnia Rodziny w V 2018 r., cyklicznie organizowanego przez placówkę.

Dzięki projektowi uczestnicy zdobędą doświadczenie obcowania z literaturą, umiejętność słuchania czytanych bajek, poznania nowych miejsc, pogłębią umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, jak również odkryją własne możliwości i predyspozycje.  

Koszt całkowity projektu wynosi 5 520,00 zł, który zostanie opłacony z wkładu własnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w kwocie 2520,00 zł, Fundację Banku Zachodniego WBK w kwocie 2000,00 zł oraz Starostwo Powiatowe w Nisku w kwocie 1000,00 zł .

                Wyżej opisany projekt realizowany jest w ramach programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK, którego hasłem przewodnim jest „Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija”.

Koordynatorem projektu jest pani Alicja Bronkiewicz.

 

prev next

Spotkanie z grupą teatru lalkowego Przytulanka

Sprawozdanie z teatru lalkowego

prev next
prev next

Występ przedszkolaków "Brzydkie Kaczątko"

Sprawozdanie z występu przedszkolaków

prev next

Jazda konna z elementami hipoterapii”

 

   W dniu 09 kwietnia 2018 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu pn. „Jazda konna z elementami hipoterapii”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem. W projekcie bierze udział 20 uczestników, którymi są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 20 lat ucząca się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. Zajęcia trwać będą do 22 czerwca 2018 r.. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 11 sesji hipoterapeutycznych realizowanych w okresie 3 miesięcy w Ośrodku Jeździeckim i Hipoterapii „Equistro” w Wierzawicach. Realizacja zajęć przyczyni się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności, rozładowania napięcia nerwowego, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a co za tym idzie przyczyni się do zminimalizowania czasu spędzanego przez dzieci i młodzież przed komputerem, tabletem, telefonem czy przed telewizorem.

   Uczestnicy projektu mają dodatkowo możliwość rozwijania swoich pasji artystycznych, ponieważ w projekcie zostały dla nich przewidziane artykuły plastyczne, które wykorzystywane są na zajęcia organizowane w trakcie oczekiwania na swoją kolej.

   Na podsumowanie zajęć zostanie wydany kalendarz na 2019 rok z wizerunkiem uczestników projektu, który będzie stanowił miłą pamiątkę i wspomnienie przeżytych chwil. Pomysł organizacji tego typu zajęć zrodził się z inicjatywy rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy widząc korzyści płynące z takiej formy rehabilitacji, niejednokrotnie zgłaszali taką potrzebę.

   Koszt całkowity projektu stanowi 17 462,00 zł, które zostaną opłacone z wkładu własnego rodziców w kwocie 6 457,00 zł, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w kwocie 600,00 zł oraz dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 405,00 zł.

Koordynatorem działań jest pani Alicja Bronkiewicz.


prev next

Sprawozdanie

„Staże szansą na wymarzoną pracę”.


Od stycznia do czerwca 2018 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” realizuje projekt pod nazwą „Staże szansą na wymarzoną pracę”. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego BANK AMBITNEJ MŁODZIEŻY. Część kosztów związanych z realizacją projektu zadeklarowali się pokryć pracodawcy, a wkład własny zapewniło Starostwo Powiatowe w Nisku.

W projekcie uczestniczy 10 stażystów, uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem oraz inni podopieczni Stowarzyszenia. Staże odbywają się głównie w soboty lub w dni robocze w godzinach popołudniowych. Dwa staże zrealizowano w okresie ferii zimowych. Uczestnicy projektu odbywają staż u następujących Pracodawców: 4 osoby odbywa staż w Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Nisku, 1 osoba w Niżańskim Centrum Kultury "Sokół" w Nisku - oddział w Nowosielcu, 1 osoba w Piekarni Rudnik Renata Skiba, 2 osoby w „Karo” Karol Fronc, 2 osoby w Zakładzie Usługowym Damian Wójcik w Rudniku nad Sanem. Wszystkie staże trwają po 50 godzin, stażyści pracują po 7 godzin dziennie zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stażyści odbywją staż na następujących stanowiskach: pomoc sprzątaczki, pomoc konserwatora, pomocnik dystrybutora wyrobów gotowych w piekarni pomocnik kierowcy, pomocnik stolarza, pomoc animatora kultury. Stażystom została zakupiona odzież lub/i obuwie ochronne, a Pracodawcom doposażono stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i materiały potrzebne stażystom do odbycia stażu. Pokryto również koszty dojazdu na staż stażystów. Pracodawcy wyznaczyli po 1 opiekunie stażu do każdego stażysty. Podczas delegowania podopiecznego na staż brane były pod uwagę jego predyspozycje psychiczne i fizyczne oraz odległość miejsca odbywanego stażu od miejsca zamieszkania. Dla każdego stażysty opracowano program stażu we współpracy z Dyrektorem SOSW lub Prezesem Stowarzyszenia, podmiotem przyjmującym na staż oraz opiekunem stażystów ze strony wnioskodawcy. Program zawiera cele i treści edukacyjne, które powinien zrealizować stażysta, zakres jego obowiązków oraz harmonogram stażu.  W programach zostały zawarte zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy oraz procedur dotyczących wdrażania stażysty do pracy. Staże są zgodne z kierunkami kształcenia w SOSW. W wyniku odbywanych staży uczniowie pogłębiają wiedzę zdobytą na lekcjach oraz zdobywają umiejętności praktyczne niezwykle cenne i przydatne w przyszłym życiu zawodowym.


prev next
prev next
prev next
prev next
prev next
prev next
prev next
prev next
prev next
prev next

SPRAWOZDANIA Z PROJEKTU 9.1


„Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków

współfinansowany przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020


Sprawozdanie - Zadanie 4 - Realizacja zajęć w ramach grupy wsparcia dla rodziców.ARTETERAPIA NA GRUPIE WPARCIA
prev next

ZDJĘCIA Z METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
prev next

ZDJĘCIA  Z WARSZTATÓW Z PSYCHOLOGIEM


 
prev next

ZDJĘCIA Z WYJAZDU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W JAROCINIE


prev next

ZDJĘCIA Z WYJAZDU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DO PACANOWA

prev next

ZDJĘCIA Z WYJAZDU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DO WESOŁEJ AKADEMII W STALOWEJ WOLI


prev next

GIMNASTYKA KOREKCYJNA


prev next

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE


prev next

ZAJĘCIA Z HIPOTERAPII
prev next

Terapia rozwoju mowy

prev next

prev next

prev next

"KURSY I STAŻE SZANSĄ NA WYMARZONĄ PRACĘ" - PROJEKT 9,4

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2017 r. realizuje projekt partnerski pn. „Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę”.

  Projekt skierowany jest do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w wieku od 18 do 24 lat i dotyczy aktywizacji zawodowej. W projekcie zakłada się realizację przez 10 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 15O-cio godzinnych staży u pracodawców z terenu Powiatu Niżańskiego. W bieżącym roku staże rozpoczęło już dwóch uczestników projektu, a realizują je w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Nisku na stanowisku pomoc konserwatora i pomoc osoby sprzątającej. Pracodawcom uczestniczącym w projekcie zostały zapewnione materiały i narzędzia niezbędne do dostosowania stanowiska pracy, natomiast stażyści z tytułu odbytego stażu otrzymują dodatek stażowy oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.

  W ramach projektu wyposażono pracownię gospodarstwa domowego w Szkole Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Zakupiono naczynia i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć szkolnych i pozalekcyjnych z zakresu gotowania i pielęgnacji terenów zielonych.

  W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. uczniowie Specjalnego Ośrodka uczestniczą w 80-cio godzinnym „Kursie gotowania”, podczas którego nabywają umiejętności przygotowania podstawowych potraw, ciast, deserów i przetworów. Zajęcia cieszą się wielkim zainteresowaniem i prowadzone są raz w tygodniu przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu –kucharz.

  Nadto projekt zakłada doskonalenie zawodowe 8 nauczycieli Szkoły Przysposabiającej do Pracy, tj. realizację kursów doskonalących na: Warsztatach technik koronkarskich, Warsztatach witrażu Tiffany’ego, Warsztatach budowania makiet artystycznych oraz Warsztatach ceramicznych. Kursy zostaną zrealizowane w miesiącach wakacyjnych na Uniwersytecie Ludowym w Sękowej Woli.

Planowany, całkowity koszt projektu to 64 991zł, w tym wkład własny Powiatu Niżańskiego to 6 590 zł oraz wkład prywatny Pracodawców 1 215,20zł.

 

 


prev next


"ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE SZANSĄ NA LEPSZY ROZWÓJ PRZEDSZKOLAKÓW" - PROJEKT 9,1


  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem od czterech miesięcy realizuje projekt partnerski pn. „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”. Okres realizacji projektu to od 01.11.2016r. do 31.12.2017r.

  Projekt zakłada wydłużenie godzin pracy, w istniejących przy SOSW oddziałach przedszkolnych, o 9 godzin tygodniowo. W tym czasie przedszkolaki uczestniczą w zajęciach grupowych ze swoim wychowawcą w sali lekcyjnej i w nowo wyposażonej sali doświadczania świata, do której zakupiono: łóżko wodne, tor świetlno-dźwiękowy, tablice manipulacyjne do stymulacji zmysłów wzroku, słuchu i dotyku, 3 panele sensoryczne oraz radiomagnetofon. Dzięki dłuższemu pobytowi w Ośrodku nasi podopieczni mają możliwość uczestnictwa w indywidualnych zajęciach specjalistycznych takich jak: terapia rozwoju mowy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna oraz hipoterapia. Na początku projektu, w ramach otrzymanego dofinansowania, urządzono na nowo plac zabaw Specjalnego Ośrodka, wyposażając go w takie sprzęty jak: huśtawka dla osób niepełnosprawnych ruchowo, urządzenie linowe-gniazdo plaster miodu, huśtawka wieloosobowa z liną mini, trampolina dla osób niepełnosprawnych i piaskownica gumowa. Specjaliści pracujący z przedszkolakami w projekcie również doposażyli swoje gabinety w niezbędny sprzęt oraz pomoce do zajęć.

  Projekt zakłada również realizację zajęć grupowych dla rodziców naszych podopiecznych z ich dziećmi z zakresu: dogoterapii i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz zajęcia terapeutyczne z psychologiem dla rodziców. W projekcie planowane są 3 wyjazdy socjoterapeutyczne do Wesołej Akademii w Stalowej Woli, do Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie oraz do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.

Planowany, całkowity koszt projektu to 473 011,50 zł, w tym wkład własny Powiatu Niżańskiego 50 713,80 zł.

 


prev next

Wyjazdy „Szlakiem Zamków i Pałaców Podkarpacia”

W październiku 2016 roku zakończyła się realizacja działania w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych pod hasłem „Szlakiem Zamków i Pałaców Podkarpacia” realizowanych w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działalność sportową, kulturalną i turystyczną” ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zrealizowano sześć wyjazdów dla 40 osób niepełnosprawnych do różnych pałaców i zamków w regionie. W głównej mierze z proponowanej formy wsparcia skorzystały dzieci i młodzież o niskim statusie materialnym, rzadko korzystające z różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Celem tego typu zajęć było kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscu użyteczności publicznej, brakiem wiary we własne możliwości oraz wycofaniem społecznym. Poprzez grupowe wyjazdy została stworzona możliwość poznania najbliższego regionu oraz przebywania w czasie wolnym od zajęć w gronie swoich rówieśników. Osoby niepełnosprawne intelektualnie najlepiej uczą się poprzez działanie, dlatego została im przygotowana i stworzona możliwość wzięcia udziału w następujących wyjazdach:

1. Pałac Lubomirskich w Stalowej Woli,

2. Zamek w Przemyślu wraz z Zamkiem w Krasiczynie,

3. Zamek w Łańcucie,

4. Zamek w Baranowie Sandomierskim,

5. Ruiny Zamku „Krzemieniec” w Odrzykoniu

6. Zamek w Przecławiu

Podczas tych wyjazdów dodatkowo kształtowano w uczestnikach i kładziono nacisk na kompetencje społeczne, budowanie właściwych relacji międzyludzkich, komunikacji werbalnej i zachowań. Wyjazdy te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy z przyjemnością i zaciekawieniem uczestniczyli w zwiedzaniu i omawianiu prowadzonych zajęć. Wyrażali pozytywne opinie i chęć wzięcia udziału w podobnych przedsięwzięciach.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji :-)

Sprawozdanie przedstawiła

Alicja Bronkiewicz

Asystent Koordynatora

Szlakiem Zamków Podkarpacia -zapraszamy do oglądania naszej fotorelacji :) Jest co wspominać !!!

Pałac Lubomirskich w Stalowej Woli - Muzeum Regionalne 


Kierunek Przemyśl - Krasiczyn ... tu trzeba było wykazać się sporą kondycją :).  Oczywiście  daliśmy radę !!! 

Brawo My !!! 


Zamek w Łańcucie 


Zamek w Baranowie Sandomierskim 


Ruiny zamku w Odrzykoniu 


Zwiedzamy zamek w Przecławiu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.


Nauka pływania Metodą Halliwick

Z początkiem września 2016 roku rozpoczęły się zajęcia na basenie Metodą Halliwick dla 10 osób niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Koncepcja ta jest sposobem uczenia różnych aktywności w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się pływania. Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działalność sportową, kulturalną i turystyczną” ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zajęcia przeznaczone są dla osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem, ADHD, upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w MOSiR w Stalowej Woli. Każdy pływak (dziecko) ma swojego indywidualnego instruktora, z którym realizuje odpowiedni dla niego schemat działań. Nad całością czuwa szkoleniowiec będący trenerem Halliwick, który udziela wsparcia indywidualnym instruktorom, koryguje ich działania oraz ustala przebieg zajęć. Osoby pełniące funkcję indywidualnych instruktorów zostały do tego należycie przygotowane podczas szkolenia z zakresu Koncepcji Halliwick w sierpniu 2016 roku w ramach zajęć teoretycznych oraz praktycznych w basenie. Nauka pływania Metodą Halliwick będzie trwała do końca grudnia 2016 roku.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji :-)

Sprawozdanie przedstawiła

Alicja Bronkiewicz

Asystent Koordynatora

Fotorelacja z nauki pływania metodą Hallwick


Zajęcia Nordick Walking

W ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działalność sportową, kulturalną i turystyczną” realizowanego ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich odbywają się zajęcia z Nordick Walking. Jest to bardzo atrakcyjna forma aktywności ruchowej, ciekawego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz łatwiejsza i bardziej efektywna niż wiele innych dyscyplin. Marsz z kijkami, po dobrym opanowaniu techniki, uaktywnia 90% mięśni całego ciała. Mogą go uprawiać niemal wszyscy, bez względu na wiek, wagę i wyjściowy poziom sprawności fizycznej. Nordic Walking jest możliwy do uprawiania wszędzie i w każdym czasie, w dowolnym klimacie, w dowolnym terenie, na każdej nawierzchni i przez cały rok. Zajęcia odbywają się od maja 2016 r. i trwać będą do grudnia 2016 r. W spacerach Nordic Walking uczestniczy 3 grupy po 10 osób pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Realizacja zadania pozwoli uczestnikom na poznanie techniki marszu nordic walking, obcowanie z naturą, współdziałanie w grupie, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę oraz wspólnego towarzystwa. Ruch sprawia, że lepiej się czujemy, myślimy i pracujemy, czego dowodem jest lepsza koncentracja dzieci i młodzieży podczas zajęć szkolnych, samopoczucie i ogólna kondycja fizyczna organizmu.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji :-)

Sprawozdanie przedstawiła

Alicja Bronkiewicz

Asystent Koordynatora


Wyjazd integracyjny do Zakopanego

W dniach 22-25 sierpnia 2016 roku odbył się wyjazd integracyjny do Zakopanego dla 24 osób tj. dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Wyjazd realizowany był w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działalność sportową, kulturalną i turystyczną” ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podczas pobytu uczestnicy mieli zapewniony pobyt z wyżywieniem, wejście do parku rozrywki w Zatorze, wejście na Baseny Termalne w Białce Tatrzańskiej, wyjazd kolejką na Gubałówkę oraz zwiedzanie Zakopanego. Dodatkowo zwiedzili Muzeum Zwierząt w Zakopanym. Przez dwa dni spacerowali dwoma różnymi szlakami turystycznymi tj. po Dolinie Kościeliskiej oraz szlakiem wiodącym do Hali Kondratowej pod okiem przewodnika z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Celem wyjazdu było zwiększenie aktywności sportowej, turystycznej, kulturalnej i krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dzięki temu wyjazdowi wzrosła chęć do aktywnego spędzania czasu wolnego wśród jego uczestników. Wyjazd bardzo się wszystkim podobał, dowodem czego były wypowiedzi uczestników, którzy deklarowali chęć powtórzenia i zachęcenia innych do tego typu aktywności.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji :-)

Sprawozdanie przedstawiła

Alicja Bronkiewicz

Asystent Koordynatora

Turnus rehabilitacyjny WILKASY 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.